Oki ES9541 White Drum Original
Image for illustration purposes only.

Oki ES9541 White Drum Original

EDP Codes: 45103723

Brand: OKI